Postulaty koalicji organizacji społecznych „piesza masa krytyczna” dotyczące poprawy działania policji w zakresie bezpieczeństwa ruchu

1. Więcej patroli pieszych

Postrzeganie problemów bezpieczeństwa zależy od sposobu doświadczania ulic. Patrole siedzące w samochodach nie widzą naruszeń prawa o ruchu drogowym przeciwko pieszym. Patrole piesze mają znacznie większe szanse na dostrzeżenie wykroczeń. Dlatego postulujemy zwiększenie liczba patroli pieszych.

2. Patrole piesze i samochodowe reagują na samochody na chodnikach i przy przejściach dla pieszych

Prawo o ruchu drogowym zakazuje m.in. parkowania z dala od krawędzi jezdni, wjeżdżania na chodniki samochodów powyżej 2,5 tony, pozostawiania dla pieszych mniej niż 1,5 metra, parkowania mniej niż 10 metrów od przejść dla pieszych. Patrole policji i straży miejskiej bardzo rzadko reagują na te wykroczenia. Omijają pojazdy, które stoją w miejscach, gdzie mogły dojechać wyłącznie po chodniku, co jest zakazane. Nie reagują, gdy zaparkowane samochody zasłaniają przejścia dla pieszych. W takich sytuacjach patrol powinien bezwzględnie wezwać holownik w celu usunięcia pojazdu zagrażającemu bezpieczeństwu ruchu. Postulujemy, aby patrole reagowały na wymienione wykroczenia na chodnikach i przy przejściach dla pieszych.

3. Patrole kontrolują, czy kierowcy samochodów ciężarowych mają pomoc drugiej osoby w trakcie cofania

W latach 2015-2017 na chodnikach i w strefach zamieszkania w Warszawie zginęło 10 pieszych przejechanych przez cofające samochody ciężarowe. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym pojazdom o masie powyżej 2,5 tony nie wolno wjeżdżać na chodniki. W razie potrzeby cofania kierowcy mają obowiązek posiadać drugą osobę do pomocy. Te przepisy są całkowicie nieegzekwowane. Postulujemy kontrolowanie przez patrole wszystkich pojazdów ciężarowych na chodnikach w zakresie przestrzegania prawa o ruchu drogowym.

4. opracowanie procedury postępowania w trakcie wezwania

Patrole przyjeżdżające na wezwanie mieszkańców często zamiast skupiać się na wykroczeniu i jego sprawcy, to przepytują wzywającego. Za niedopuszczalne i nieprofesjonalne uważamy kwestionowanie powodów wezwania oraz zabieranie dowodów od osób zgłaszających wykroczenia i przetrzymywanie tych osób w niewiadomym celu. Proponujemy opracowanie formalnej procedury postępowania w trakcie wezwań.

5. Wspólne audyty niebezpiecznych miejsc

Piesza Masa Krytyczna otrzymuje dziesiątki zgłoszeń tygodniowo o występowaniu niebezpiecznych miejsc. Odnosimy wrażenie, że ta wiedza jest mało znana policji i straży miejskiej. Proponujemy regularne wspólne audyty miejsc, w których bezpieczeństwo pieszych jest stale zagrożone. Chcielibyśmy wyznaczenia kluczowych miejsc i rejonów, które wymagają regularnych interwencji. Chcemy podpowiedzieć możliwe trwałe rozwiązania poprawiające obecny niski stan bezpieczeństwa pieszych.

6. Wspólne opracowanie broszury dla policjantów i strażników miejskich w sprawie praw pieszych

Widzimy wielokrotnie, jak patrole policji i straży miejskiej nie reagują na wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu pieszych. Stąd wydaje nam się, że wiedza i świadomość policjantów i strażników na temat zagrożeń jest niska. Uważamy, że powinna być znacznie wyższa i systemowo wzmacniana. Dlatego proponujemy wspólne opracowanie broszury dla policjantów i strażników, aby w przystępny sposób poszerzyć ich wiedzę.

7. włączenie przedstawicieli strony społecznej do komisji bezpieczeństwa

W zeszłym tygodniu urząd miasta poinformował o powołaniu komisji badającej przyczyny śmiertelnych wypadków. Potrzeba szerszej współpracy z organizacjami społecznymi jest jednym
z wniosków z kontroli Najwyższej Izby Kontroli z 2016 r. nt. Realizacji przez policję i straże gminne zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom. Postulujemy włączenie przedstawicieli koalicji organizacji społecznych „Piesza Masa Krytyczna” do powstającej komisji bezpieczeństwa.

koalicję „piesza masa krytyczna” tworzą – lista organizacji